Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Wschowie

Historia szkoły

Dnia 5 kwietnia 1961 r. przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie zostaje utworzony Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Ośrodkiem kierowali:

 • inż. Edmund Różyński Kierownik ODZ przy ZSZ od 6 maja 1961 do 30 kwietnia 1962 r.
 • mgr inż. Franciszek Przykucki Kierownik ODZ w roku szkolnym 1962/1963
 • mgr inż. Feliks Mojsiewicz Kierownik ODZ od września 1963 do 13 października 1973 r.
 • mgr inż. Kazimierz Madej Kierownik ODZ od 15 października 1973 do dnia 2 kwietnia 1977 r.
 • mgr inż. Stanisław Solski był Dyrektorem WODZ od 13 kwietnia 1977 r. do 25 czerwca 1986
 • mgr inż. Tadeusz Walkowski był Dyrektorem WODZ (CKUiP) od 1.09.1986 r. do 30.09.2016 
 • mgr inż. Mariusz Zbytniewski jest Dyrektorem CKUiP od 01.08.2017 r. do dnia dzisiejszego

Z dniem 1 marca 1977 r. Ośrodek Dokształcania Zawodowego, zmienia swoją nazwę na Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego, który zostaje powołany na podstawie zarządzenia nr 2/77 przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 listopada 1969r (Dz. Urz. Min. Ośw. I Szk. Wyż nr B-12 z 10.12.69. p. 99).

Zarządzenie o powołaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego we Wschowie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1977 r. Od tego dnia działalność WODZ określa Statut ramowy Ośrodka, stanowiący załącznik do w/w Zarządzenia.

W związku z powyższym na Dyrektora WODZ zostaje powołany mgr inż. Stanisław Solski – pełniący tę funkcję od 13 kwietnia 1977 r. do czerwca 1986r.

Od dnia 1 września 1986r do dnia 30.09.2016 r. funkcję dyrektora Ośrodka pełnił mgr inż. Tadeusz Walkowski.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora Ośrodka pełni mgr inż. Mariusz Zbytniewski.

Dnia 21 maja 2003r Uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr VII/43/2003 zostaje utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które swoją działalność rozpoczyna z dniem 1 września 2003 roku. Organizację CKUiP we Wschowie przy Placu Kosynierów 1, określa Statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Dnia 01 września 2019 r. Uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego nr VIII/59/2019 zostaje zmieniona nazwa Ośrodka na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie 

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego z internatem
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  1. Szkoły policealne
  2. Liceum Ogólnokształcące
 3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 
 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Ważne

Nowe informacje